Latitude 36 - 40


Latitude 36 - 40

Mostra scambio Giappone-Italia

Yuki Kamide, Shoko Miki, Shuta Mitomo, Keisuke Miyashita, Yasunari Nakagomi, Saki Onishi, Naomi Shigeta, Mariko Tamura

12-25 maggio 2016Mostra scambio Giappone-Italia. In mostra a Villa di Donato le opere degli artisti giapponesi Yuki Kamide, Shoko Miki, Shuta Mitomo, Keisuke Miyashita, Yasunari Nakagomi, Saki Onishi, Naomi Shigeta e Mariko Tamura.


IMMAGINI DELL'EVENTO